Yhdistykselle on laadittu uudet säännöt. Ne ovat odottamassa
Patentti ja rekisterihallituksen hyväksyntää.
Uudet säännöt astunevat voimaan täysimääräisenä 1.1.2025.
Voit tutustua uusiin ehdolla oleviin sääntöihin tästä
Nämä oheiset vanhat säännöt ovat voimassa siihen asti.

LANGINLAAKSON SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS r.y.:n

SÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimenä on Langinlaakson Siirtolapuutarhayhdistys r.y.

Ydistyksen kotipaikka on Kotkan kaupunki.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan
harrastuksena jäsentensä sekä kotipaikkakuntansa piirissä. Erikoisesti yhdistys
toimii oman ryhmäpuutarhansa kehittämiseksi lisäämällä jäsentensä viihtyisyyttä,
yhteisiä harrastuksia ja viljelytapojen tuntemusta sekä pyrkii edistämään yhteisiä
asioita tekemällä esityksiä viranomaisille ja muille elimille.

Valistus, opastus ja ohjaustyötä suorittamalla pyrkii yhdistys herättämään mielen-
kiintoa toimintaansa kohtaan ja samalla muihin hyödyllisiin toimintoihin
ulkoilu- ja liikuntamuotoineen niin aikuisten kuin lasten ja nuorisonkin keskuudessa.


3§ Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys

- harjoittaa valistustyötä levittämällä tietoutta puutarhasta ja sen toiminnasta,

- järjestää kokous,- valistus, juhla,-ulkoilu- ja liikuntatilaisuuksia, näyttelyitä
  sekä opintoretkiä ja liikuntapäiviä,

- valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella.Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja
omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa
sekä kauppa,- ja ravintolaliikettä, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa,
vastaanottaa avustuksia, toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.


5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä ovat henkilöt joille Kotkan kaupunki vuokraa
Langinlaakson ryhmäpuutarha-alueelta palstan. Lisäksi voidaan perhejäseniksi
hyväksyä myös vuokralaisperheen jäseniä sekä ryhmäpuutarhan hyväksi
toimineita henkilöitä. Jäsenten ottamisesta, kirjallisena anomuksena, päättää
yhdistyksen johtokunta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä lainmukaisesti. Eroaminen astuu
voimaan ilmoittamispäivästä, mutta eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa
kulumassa olevan vuoden loppuun sekä varsinaisen jäsenen on suoritettava
vuosittain yhdistyksen määräämät huolto,- toimenpide- ja kulutusmaksut
aiheuttamismäärän mukaisesti.

Johtokunnan ehdotuksesta voi yhdistyskokous erottaa yhdistyksen jäsenen, joka
ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja joka toiminnallaan muutoin vahingoittaa
yhdistystä tai joka kehotuksesta huolimatta laiminlyö maksujensa suorittamisen.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianosaiselle varattava määräaika, joka
ei saa olla viikkoa lyhyempi, selityksen antamista varten.


6§ Liittoon yhtyminen ja siitä eroaminen

Pyrkiessään Liiton sääntöjen mainitsemaksi Liiton jäsenyhdistykseksi on yhdistyksen
ilmoitettava siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle.

Liiton jäsenyhdistykseksi hyväksytty yhdistys voi erota Liitosta ainoastaan
yhdistyksen vuosikokouksen tekemällä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisilmoitus on tehtävä kuten yhdistyslaissa on jäsenen eroamisesta säädetty.


7§ Jäsenmaksut

Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain
jäsenmaksun sekä uusi jäsen liittymismaksun. Perhejäsenet suorittavat vain
jäsenmaksun. Kunkin vuoden jäsenmaksu sekä uusien jäsenien liittymismaksu
on tilitettävä viimeistään kesäkuun aikana. Yhdistyksen varsinaisille jäsenille
määräämät huolto,-toimenpide,-ja kulutusmaksut on tilitettävä siten, kuten
yhdistyksen syyskokous määrää. Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous.


8§ Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja johtokunta.


9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu toukokuussa ja syyskokoukseen elokuussa sekä
ylimääräisiin kokouksiin, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitetun asian käsittelemiseksi varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Varsinaiset kokoukset kutsutaan
koolle kirjallisella kutsulla, johon sisältyy luettelo esille tulevista asioista.
Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan alueella tai Siirtolapuutarha-lehdessä
julkaistavilla ilmoituksilla.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja syyskokoukseen on lähetettävä viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Äänioikeus yhdistyskokouksessa on varsinaisilla jäsenillä, perhejäsenillä ja
kunniajäsenillä. Ei kuitenkaan sellaisella kunniajäsenellä, joka on luopunut
vuokraoikeudestaan.

Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja
päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle viimeistään
kuukautta ennen sitä kokousta jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi.
Johtokunta esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.


10§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) käsitellään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta;
b) käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
    johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
d) käsitellään muut kokouskutsussa määritellyt asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) käsitellään johtokunnan ehdotus seuraavan kalenterivuoden toiminnasta;
b) päätetään liittymis,- jäsen,- ja perhejäsenmaksujen suuruudesta sekä siirtolapuutarhan
    huolto,- toimenpide- ja kulutusmaksujen suuruudesta, perimätavasta ja perimisajasta;
c) päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista;
d) käsitellään johtokunnan ehdotus seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi;
e) suoritetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
f) suoritetaan johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
    ja varajäsenten vaali;
g) suoritetaan kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;
h) suoritetaan liitännäisjärjestöjen kokousedustajien vaali;
i) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11§ Johtokunta

Johtokuntaan, joka on yhdistyksen lainmukainen hallitus, kuuluu yhdistyksen
syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain
erovuorossa sekä kolme (3) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.

Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin
ja taloudenhoitajan sekä tarpeelliset muut toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan
toimikausi on kalenterivuosi.


12§ Johtokunnan tehtävä on

a) johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset;
b) vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta;
c) edustaa yhdistystä;
d) laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
    sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
e) päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeenottamisesta ja siitä vapauttamisesta;
f) asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot ja muut toimielimet;
g) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;
h) täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.


13§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistykset tilit ja asioiden hoitoa
koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille seuraavan marraskuun aikana.
Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen tuloksesta viimeistään
huhtikuun loppuun mennessä johtokunnalle yhdistyksen vuosikokouksen
esitettäväksi.

14§ Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
aina kaksi yhdessä.

15§ Kunniajäsenet

Henkilön joka erikoisella tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten
ansioitunut tämän ryhmäpuutarhan toiminnassa, voi yhdistys kutsua kunnia-
jäsenekseen. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksuja.

16§ Erinäisiä määräyksiä

Äänestettäessä yhdistyksen toimielimien kokouksissa ratkaisee yksinkertainen
enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Vaali on toimitettava
suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen vaalissa arpa
ja äänestyksessä se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Yhdistyksen kuuluessa liittoon, piiri, alue- tai muihin yhdistyksiin on niiden
edustajilla läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

17§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa,
jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.
Yhdistyksen kuuluessa liittoon, on näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille
saatava Liiton hallituksen hyväksyminen.

18§
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
käyttämään näin saadut varat lahjoittajan tahi testamenttaajan toivomuksen
mukaisesti.

19§
Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen
kokouksessa, jolloin purkautumista tulee kannattaa kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä. Yhdistyksen kuuluessa Liittoon on yhdistyksen purkautumiselle
saatava Liiton hallituksen hyväksyminen. Jos yhdistys purkautuu tai
lakkautetaan, on sen jäljelle jäänyt omaisuus, siten kun velat ja muut sitoumukset
on suoritettu, käytettävä siirtolapuutarha-aatteen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

20§
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.3.1997. Vahvistettu Patentti- ja
rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimistossa 22.4.1998.
Otettu käyttöön täysimääräisenä 1.1.1999.

Langinlaakson siirtolapuutarhan järjestyssäännöt