METSOLAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

 


Yhdistyksen nimi on Metsolan Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kotkan kaupunki. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa, edistää jäsenien yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia ja valvoa jäsentensä siirtolapuutarhatoimintaan liittyviä yhteisiä etuja.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille, hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita ja järjestää kokouksia, juhla- ja virkistystilaisuuksia sekä yhdessä kaupungin kanssa huolehtii sopivalla tavalla järjestyksen ylläpitämiseksi puutarha-alueella.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa yhdessä toimipaikassa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen ja voi toimeenpanna talkoita ja asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäsiä ja maksullisia huvitilaisuuksia sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan yhdistyksen alueelta ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voivat olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt.

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksut määrätään kummallekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

 

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Kannatus- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa vain puheoikeus. Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä.

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä ja esittää kaupunginhallitukselle, että vuokrasopimus edellä mainitun henkilön kanssa purettaisiin, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun tai muut jäsenvelvoitteet, on rikkonut siirtolapuutarha-aluetta varten vahvistettuja järjestysmääräyksiä tai hän on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4§


Yhdistyksen täytäntöönpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

 

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittaessa alaisuudessaan toimivat jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet (1/2) hoitokunnan jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) muista hoitokunnan jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi (1) hallituksen keskuudestaan nimeämä varsinainen jäsen, aina kaksi (2) yhdessä.Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Heidät valitaan syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.Yhdistyksen jäsenet kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää sähköpostitse tai tekstiviestillä tai keskusmajan ilmoitustauluilla ja porteilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous elo-lokakuussa hoitokunnan määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hoitokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden yksi (1) ääni. Varsinaisen jäsenen täysivaltainen perheenjäsen tai joku muu yhdistyksen varsinainen jäsen voi yhdellä (1) valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, josta on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
   ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- hyväksytään kokouksen työjärjestys,

- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
   liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle,

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista
   ja (2) kaksi varajäsentä,

- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
   ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

- hyväksytään kokouksen työjärjestys,

- esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
   lausunto,

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
   hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin hallitukselle, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja että hallitus ehtii varustaa asian lausunnollaan.

 

10§


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 


paluu